Tuyển sinh BUH

Chương trình đào tạo
180632 lượt xem

Chương trình đào tạo

          Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM có các chương trình và hình thức đào tạo đa dạng đáp ứng nhu cầu của người học, các bậc đào tạo từ đại học, thạc sĩ, đến tiến sĩ. Các hệ đào tạo chính quy, vừa làm vừa học, liên kết quốc tế, các khóa đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn, đào tạo ngoại ngữ, tin học. 

1. Đại học chính quy: 

1.1. Chương trình đại học chính quy chuẩn (Chương trình đại trà): 

STT

Ngành

Mã ngành

Chuyên ngành

Khoa quản lý

1

Tài chính - Ngân hàng

7340201

Tài chính

Khoa Tài chính

www.khoatc.buh.edu.vn

Khoa Ngân hàng

www.khoanh.buh.edu.vn

Tài chính và Quản trị doanh nghiệp

Tài chính định lượng và Quản trị rủi ro

 Ngân hàng

2

Kế toán

7340301

Kế toán Kiểm toán

Khoa Kế toán Kiểm toán

www.khoaktkt.buh.edu.vn

Kiểm toán và quản lý rủi ro

3

Quản trị kinh doanh

7340101

Quản trị kinh doanh 

Khoa Quản trị Kinh doanh

www.khoaqtkd.buh.edu.vn

4

Kinh tế quốc tế

7340120

Kinh tế quốc tế

Khoa Kinh tế Quốc tế

www.khoaktqt.buh.edu.vn

Kinh tế và kinh doanh số

5

Luật kinh tế

7380107

Luật Kinh tế

Khoa Luật Kinh tế

www.khoalkt.buh.edu.vn

6

Marketing

7340115

Marketing

Khoa Quản trị Kinh doanh

www.khoaqtkd.buh.edu.vn

7

Công nghệ tài chính (Fintech)

7340205

Công nghệ tài chính (Fintech)

Khoa Ngân hàng

www.khoanh.buh.edu.vn

8

Kinh doanh quốc tế

7310106

Kinh doanh quốc tế

Khoa Kinh tế Quốc tế

www.khoaktqt.buh.edu.vn

9

Khoa học dữ liệu

7460108

Khoa học dữ liệu

Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý

www.khoahtttql.buh.edu.vn

10

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

7510605

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Khoa Quản trị Kinh doanh

www.khoaqtkd.buh.edu.vn

11

Ngôn ngữ Anh

7220201

Tiếng Anh thương mại

Khoa Ngoại ngữ

www.khoangoaingu.buh.edu.vn

Song ngữ Anh - Trung

12

Hệ thống thông tin quản lý

7340405

Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi 

Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý 

www.khoahtttql.buh.edu.vn

Quản trị Thương mại điện tử

 

1.2. Chương trình đại học chính quy chất lượng cao: 

STT

Ngành

Mã ngành

Chuyên ngành

Khoa/ Đơn vị quản lý

1

Tài chính - Ngân hàng

(Định hướng công nghệ tài chính Fintech 

và chuyển đổi số)

7340001_TABP

Tài chính - Ngân hàng

Ban điều hành Chương trình chất lượng cao

www.clc.buh.edu.vn

Khoa Tài chính

Khoa Ngân hàng

2

Kế toán

(Định hướng kế toán số Digital Accounting)

Kế toán – Kiểm toán

Ban điều hành Chương trình chất lượng cao

www.clc.buh.edu.vn

Khoa Kế toán Kiểm toán

3

Quản trị kinh doanh

(Định hướng e-business)

Quản trị kinh doanh

Ban điều hành Chương trình chất lượng cao

www.clc.buh.edu.vn

Khoa Quản trị Kinh doanh

4

Hệ thống thông tin quản lý

7340405_TABP

Hệ thống thông tin quản lý

Ban điều hành Chương trình chất lượng cao

www.clc.buh.edu.vn

Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý 

5

Kinh tế quốc tế

7310106_TABP

Kinh tế quốc tế

Ban điều hành Chương trình chất lượng cao

www.clc.buh.edu.vn

Khoa Kinh tế Quốc tế

6

Ngôn ngữ Anh - Chương trình đào tạo đặc biệt (Theo tiêu chuẩn Anh ngữ chất lượng quốc tế)

7220201_DB

Ngôn ngữ Anh - Chương trình đào tạo đặc biệt (Theo tiêu chuẩn Anh ngữ chất lượng quốc tế)

Ban điều hành Chương trình chất lượng cao

www.clc.buh.edu.vn

Khoa Ngoại ngữ

 


1.3. Chương trình Đại học chính quy quốc tế cấp song bằng: 

          Ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính, Marketing, Quản lý chuỗi cung ứng do Đại học Bolton (Anh quốc) và HUB mỗi bên cấp một bằng cử nhân.

 

1.4. Các chương trình đại học chính quy quốc tế do đối tác cấp bằng và chương trình cử nhân Pathway

Chương trình đại học chính quy quốc tế do đối tác cấp bằng

- Chương trình Quản trị kinh doanh

- Chương trình quản trị Chuỗi cung ứng

- Chương trình Marketing

- Chương trình Tài chính

(Do ĐH Bolton – Anh Quốc cấp bằng)

Chương trình cử nhân Pathway

Giai đoạn 1 - Học tại HUB

Giai đoạn 2 – Học tại nước ngoài; Sinh viên chọn một trong các Đại học liên kết với HUB: đại học Macquaire, Úc (pathway 2+2), đại học Griffith, Úc (pathway 2+2), đại học Adelaide, Úc (pathway 2+2), đại học Lincoln, NZ (pathway 2+2), đại học Bolton, Anh (pathway 2+1), đại học Angila Ruskin, Anh (pathway 2+1), đại học EM Normandie, Pháp (pathway 2+1).

Thông tin liên hệ : Viện Đào tạo Quốc tế (www.saigonisb.buh.edu.vn)

 

2. Đại học hệ vừa làm vừa học: 

2.1. Chương trình đại học hệ vừa làm vừa học 

STT

Ngành

Mã ngành

Chuyên ngành

Khoa/ Đơn vị quản lý

1

Tài chính - Ngân hàng

7340201

Tài chính - Ngân hàng

Phòng Đào tạo

www.phongdaotao.buh.edu.vn

Khoa Tài chính

Khoa Ngân hàng

2

Ngành Kế toán 

7340301

Kế toán – Kiểm toán

Phòng Đào tạo

www.phongdaotao.buh.edu.vn

Khoa Kế toán Kiểm toán

3

Quản trị kinh doanh

7340101

Quản trị kinh doanh 

Phòng Đào tạo

www.phongdaotao.buh.edu.vn

Khoa Quản trị Kinh doanh

4

Kinh tế quốc tế

7340120

Kinh tế quốc tế

Phòng Đào tạo

www.phongdaotao.buh.edu.vn

Khoa Kinh tế Quốc tế

 

2.2. Chương trình đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học 

STT

Ngành

Mã ngành

Chuyên ngành

Khoa/ Đơn vị quản lý

1

Tài chính - Ngân hàng

7340201

Tài chính - Ngân hàng

Phòng Đào tạo

www.phongdaotao.buh.edu.vn

Khoa Tài chính

Khoa Ngân hàng

2

Luật kinh tế 

7340301

Luật kinh tế 

Phòng Đào tạo

www.phongdaotao.buh.edu.vn

Khoa Kế toán Kiểm toán

 

 

3. Chương trình đào tạo sau đại học

3.1. Chương trình thạc sĩ: 

STT

Ngành

Mã ngành

Chuyên ngành

Khoa/ Đơn vị quản lý

1

Tài chính - Ngân hàng

8340201

Ngành Tài chính - Ngân hàng – Bảo hiểm

Khoa Sau đại học

www.khoasdh.buh.edu.vn

2

Quản trị kinh doanh

8340101

Kinh doanh

Khoa Sau đại học

www.khoasdh.buh.edu.vn

3

Luật kinh tế

8380107

Luật kinh tế

Khoa Sau đại học

www.khoasdh.buh.edu.vn

4

Hệ thống thông tin quản lý

8340405

Hệ thống thông tin quản lý

Khoa Sau đại học

www.khoasdh.buh.edu.vn

5

Kế toán

(Chương trình kế toán – Tài chính quốc tế)

8340301

Kế toán

Khoa Sau đại học

www.khoasdh.buh.edu.vn

6

Kinh tế quốc tế

(Chương trình Kinh tế - Kinh doanh quốc tế)

8310106

Kinh tế quốc tế

 

Khoa Sau đại học

www.khoasdh.buh.edu.vn

 


3.2. Chương trình tiến sĩ : 

STT

Ngành

Mã ngành

Chuyên ngành

Khoa/ Đơn vị quản lý

1

Tài chính - Ngân hàng

9340201

Ngành Tài chính - Ngân hàng – Bảo hiểm

Khoa Sau đại học

www.khoasdh.buh.edu.vn

2

Quản trị kinh doanh

9340101

Ngành Quản trị kinh doanh

Khoa Sau đại học

www.khoasdh.buh.edu.vn

 

 

4.  Các chương trình đào tao ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng ngắn hạn: 

          Các chương trình đào tạo tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc (VSTEP – HUB), IELTS, TOEFL, TOEIC, CEFR… Các chương trình đào tạo CNTT cơ bản, CNTT nâng cao, IC3, MOS … được triển khai đào tạo tại Trung tâm Ngoại ngữ Tin Học (www.flic.edu.vn).

          Các chương trình đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp về tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán, kỹ năng mềm… được triển khai đào tạo tại Trung tâm Đào tạo Kinh tế - Tài chính – Ngân hàng (www.fbc.buh.edu.vn)

 

Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website