Tuyển sinh BUH

Chương trình đào tạo
148992 lượt xem

Chương trình đào tạo

          Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM  có các chương trình và hình thức đào tạo đa dạng đáp ứng nhu cầu của người học, các bậc đào tạo từ đại học, thạc sĩ, đến tiến sĩ. Các hệ đào tạo chính quy, vừa làm vừa học, liên kết quốc tế,  các khóa đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn, đào tạo ngoại ngữ, tin học. 

1. Đại học chính quy: 

1.1. Chương trình đại học chính quy chuẩn (Chương trình đại trà): 

STT

Ngành

Mã ngành

Chuyên ngành

Khoa quản lý

1

Tài chính - Ngân hàng

7340201

Tài chính

Khoa Tài chính

www.khoatc.buh.edu.vn

Ngân hàng

Khoa Ngân hàng

www.khoanh.buh.edu.vn

 

2

Kế toán - Kiểm toán

7340301

Kế toán

Khoa Kế toán Kiểm toán

www.khoaktkt.buh.edu.vn

3

Quản trị kinh doanh

7340101

Quản trị kinh doanh tổng hợp

Khoa Quản trị Kinh doanh

www.khoaqtkd.buh.edu.vn

Digital Marketing

Quản trị logistics và chuỗi cung ứng

Quản trị kinh doanh

 

4

Kinh tế quốc tế

7310106

Kinh tế quốc tế/ Kinh doanh quốc tế/ Kinh tế và kinh doanh số

Khoa Kinh tế Quốc tế

www.khoaktqt.buh.edu.vn

5

Luật kinh tế

7380107

Luật Kinh tế

Khoa Luật Kinh tế

www.khoalkt.buh.edu.vn

6

Ngôn ngữ Anh

7220201

Tiếng Anh thương mại/ Chương trình song ngữ Anh-

Khoa Ngoại ngữ

www.khoangoaingu.buh.edu.vn

7

Hệ thống thông tin quản lý

7340405

Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi 

Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý

 

www.khoahtttql.buh.edu.vn

Quản trị Thương mại điện tử

Khoa học dữ liệu trong kinh 

1.2. Chương trình đại học chính quy chất lượng cao: 

STT Ngành Mã ngành Chuyên ngành Khoa/ Đơn vị quản lý
1

Tài chính - Ngân hàng

(Định hướng công nghệ tài chính Fintech 

và chuyển đổi số)

7340201 Tài chính - Ngân hàng

Ban điều hành Chương trình chất lượng cao

www.clc.buh.edu.vn

Khoa Tài chính

Khoa Ngân hàng

2

Kế toán

(Định hướng kế toán số Digital Accounting)

7340301 Kế toán – Kiểm toán

Ban điều hành Chương trình chất lượng cao

www.clc.buh.edu.vn

Khoa Kế toán Kiểm toán

3

Quản trị kinh doanh

(Định hướng e-business)

7340101 Quản trị kinh doanh

Ban điều hành Chương trình chất lượng cao

www.clc.buh.edu.vn

Khoa Quản trị Kinh doanh


1.3. Chương trình Đại học chính quy quốc tế cấp song bằng: 

Ngành Quản trị kinh doanh:  Sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM và bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh của Đại học Bolton (Anh quốc).

 

2. Đại học hệ vừa làm vừa học: 

2.1. Chương trình đại học hệ vừa làm vừa học 

STT Ngành Mã ngành Chuyên ngành Khoa/ Đơn vị quản lý
1 Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

Phòng Đào tạo

www.phongdaotao.buh.edu.vn

Khoa Tài chính

Khoa Ngân hàng

2 Ngành Kế toán  7340301 Kế toán – Kiểm toán

Phòng Đào tạo

www.phongdaotao.buh.edu.vn

Khoa Kế toán Kiểm toán

2.2. Chương trình đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học 

STT Ngành Mã ngành Chuyên ngành Khoa/ Đơn vị quản lý
1 Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

Phòng Đào tạo

www.phongdaotao.buh.edu.vn

Khoa Tài chính

Khoa Ngân hàng

2 Luật kinh tế  7340301 Kế toán – Kiểm toán

Phòng Đào tạo

www.phongdaotao.buh.edu.vn

Khoa Kế toán Kiểm toán

 

3. Chương trình đào tạo sau đại học

3.1. Chương trình thạc sĩ: 

STT Ngành Mã ngành Chuyên ngành Khoa/ Đơn vị quản lý
1 Tài chính - Ngân hàng 8340201 Ngành Tài chính - Ngân hàng – Bảo hiểm

Khoa Sau đại học

www.khoasdh.buh.edu.vn

2 Quản trị kinh doanh 8340101 Kinh doanh

Khoa Sau đại học

www.khoasdh.buh.edu.vn

3 Luật kinh tế 8380107 Luật

Khoa Sau đại học

www.khoasdh.buh.edu.vn


3.2. Chương trình tiến sĩ : 

STT

Ngành

Mã ngành

Chuyên ngành

Khoa/ Đơn vị quản lý

1

Tài chính - Ngân hàng

9340201

Ngành Tài chính - Ngân hàng – Bảo hiểm

Khoa Sau đại học

www.khoasdh.buh.edu.vn

2

Quảntrị kinh doanh

9340101

Ngành Quản trị kinh doanh

Khoa Sau đại học

www.khoasdh.buh.edu.vn

 

 


4. Các chương trình liên kết đào tạo quốc tế

- Tiến sĩ Tài chính – Ngân hàng, Đại học Bolton, Anh Quốc 

- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA), Đại học Bolton, Anh Quốc

- Cử nhân Quốc tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Bolton, Anh Quốc

- Cư nhân Quốc tế chuyên ngành Kế toán,Đại học Bolton, Anh Quốc 

Thông tin liên hệ : Viện Đào tạo Quốc tế (www.saigonisb.buh.edu.vn)

 

5.  Các chương trình đào tao ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng ngắn hạn: 

- Các chương trình đào tạo tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc (VSTEP – BUH), IELTS, TOEFL, TOEIC, CEFR … Các chương trình đào tạo CNTT cơ bản, CNTT nâng cao, IC3, MOS … được triển khai đào tạo tại Trung tâm Ngoại ngữ Tin Học (www.flic.edu.vn).

- Các chương trình đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp về tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán, kỹ năng mềm… được triển khai đào tạo tại Trung tâm Đào tạo Kinh tế - Tài chính – Ngân hàng (www.fbc.buh.edu.vn)

Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website