Tuyển sinh BUH

Thạc sĩ
44807 lượt xem

Thạc sĩ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

 

1. Chương trình Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng

1.1. Thông tin chung: 

- Tên chương trình đào tạo:

    + Tên Tiếng Việt: Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng

    + Tên Tiếng Anh: Master of  Finance and Banking

- Nhóm ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

- Ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng

- Mã ngành: 8340201

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

- Hình thức đào tạo: Tập trung (Full time) 

- Thời gian đào tạo: 24 tháng (Full time)

 

1.2. Mục tiêu của chương trình đào tạo: 

Học viên tốt nghiệp Chương trình đào tạo Thạc sỹ ngành Tài chính - Ngân hàng nắm vững kiến thức chuyên sâu, hiện đại về tài chính - ngân hàng; có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề đương đại trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng; có khả năng nghiên cứu độc lập ở trình độ cao trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

1.3. Cấu trúc chương trình: 

  • Cấu trúc chương trình định hướng nghiên cứu: 

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

   1

Phần kiến thức chung

4

 

Triết học (Philosophy - PHI501)

4

  2

Phần kiến thức cơ sở

20

      Các học phần bắt buộc phần kiến thức cơ sở

12

 

Phương pháp nghiên cứu nâng cao (Advanced Research methods - RME503)

4

Các chủ đề đương đại về tài chính – ngân hàng (Emerging Topics in Banking and Finance - BAF503)

4

Luật kinh tế - tài chính – ngân hàng (Economic – Financial and Banking Law - LAW503)

4

      Các học phần tự chọn phần kiến thức sơ sở – Chọn 2 trong

     6 học phần

8

 

Các quy định và giám sát hoạt động ngân hàng (Bank Regulation & Supervision).

4

Tài chính doanh nghiệp nâng cao (Advanced Corporate Finance - FIN515).

4

Tài chính quốc tế nâng cao (Advanced International Finance - FIN514).

4

Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế (Data Analysis and Economic Forecasting - ECO506).

4

Khoa học dữ liệu trong tài chính ngân hàng (Data Science in Banking and Finance - DSB527)

4

Fintech và trí tuệ nhân tạo trong tài chính ngân hàng (Fintech and Ai in Finance and Banking - FAB528)

4

  3

Phần kiến thức chuyên ngành

22

   Các học phần bắt buộc phần kiến thức chuyên ngành

10

 

Thẩm định dự án nâng cao (Advanced Project Appraisal – FIN517)

4

Đầu tư tài chính và quản trị danh mục đầu tư (Financial Investment & Portfolio Management – FIN518)

3

Quản trị ngân hàng hiện đại nâng cao (Advanced Bank Management – BAF505)

3

Các học phần tự chọn phần kiến thức chuyên ngành - Chọn 3 trong 7 học phần

        12

 

Tài chính phái sinh và quản trị rủi ro tài chính (Financial Derivatives & Risk Management – FIN516)

4

Kiểm soát và kiểm toán nội bộ (Internal Auditing and Control – AUD501)

4

Tài chính hành vi (Behavioral Finance – FIN520)

4

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nâng cao (Advanced Leadership and Management – MGT518)

4

Blockchain và ứng dụng trong tài chính ngân hàng (Blockchain and its application in Finance & Banking – BFB529)

4

Bigdata và phân tích dữ liệu mạng khách hàng (Bigdata and Analytics – BBA530)

4

Ứng dụng Machine learning trong tài chính ngân hàng (Machine learning Application in Finance and Banking – MAB531)

4

   4

Luận văn tốt nghiệp

14

 

Tổng số tín chỉ

60

  • Cấu trúc chương trình định hướng ứng dụng:

 

Stt

Phần kiến thức

Số học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

1

Phần kiến thức chung

1

4

Các học phần tương tự Chương trình định hướng nghiên cứu

2

Phần kiến thức cơ sở

5

20

Các học phần tương tự Chương trình định hướng nghiên cứu

3

Phần kiến thức chuyên ngành

6

22

Các học phần tương tự Chương trình định hướng nghiên cứu

4

Báo cáo thực tập

1

6

 

5

Đề án tốt nghiệp

1

8

 

 

2. Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

2.1. Thông tin chung:

- Tên chương trình đào tạo:

    + Tên Tiếng Việt: Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh

     + Tên Tiếng Anh: Master of Business Administration.

- Nhóm ngành đào tạo: Kinh doanh

- Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh

- Mã ngành: 8340101

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

- Hình thức đào tạo: Tập trung (Full time) 

- Thời gian đào tạo: 24 tháng (Full time)

2.2. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị Kinh doanh trang bị cho người học kiến thức chuyên sâu và hiện đại trong quản trị điều hành doanh nghiệp. Thông qua quá trình cập nhật các lý thuyết và nghiên cứu mới nhất, nghiên cứu các chuyên đề mang tính thực tiễn cao, áp dụng phương pháp phân tích tình huống, Chương trình giúp người học phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng lãnh đạo, khả năng tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, khả năng phân tích, đánh giá và ra quyết định dựa trên các dữ liệu khoa học

2.3. Cấu trúc chương trình: 

  • Cấu trúc chương trình định hướng nghiên cứu: 

  TT

Tên học phần

Số tín chỉ

   1

Phần kiến thức chung (General Knowledge)

4

 

Triết học (Philosophy -PHI501)

4

  2

Phần kiến thức cơ sở (Foundation Knowledge)

14

 Các học phần bắt buộc (Required Courses)

8

 

Luật kinh doanh (Business Law - LAW536)

4

Nghiên cứu định lượng trong kinh doanh (Quantitative research in business - QRB534)

4

Quản trị hiện đại và đổi mới sáng tạo (Modern management and Innovation - MGT535)

 

Các học phần tự chọn (Optional Courses) – Chọn 2 trong 3 học phần

6

 

Quản trị dự án nâng cao (Project management –Advanced - MGT537)

3

Phát triển tổ chức  (Organization Development - ODC538)

3

Truyền thông marketing tích hợp số

(Integrated digital marketing communication -IMC539)

3

    3

Phần kiến thức chuyên ngành (Specialized Knowledge)

      28

Các học phần bắt buộc (Required Courses)

16

 

Tài chính cho nhà quản trị

(Finance for Managers - FIN540)

4

Quản trị chiến lược nâng cao

(Stratergic management-Advanced - MGT541)

4

Quản trị nguồn nhân lực chiến lược

(Strategic human resource management- MGT544)

Lãnh đạo trong kỷ nguyên số (Leadership in digital age - MGT543)

4

Quản trị marketing và thương hiệu (Marketing and Brandmanagement- MGT542)

4

Các học phần tự chọn (Optional Courses) – Chọn 2 trong 5  học phần

7

 

Quản trị vận hành nâng cao (Operation management –Advanced -MGT546)

3

Thương mại điện tử và kinh doanh số

(E- Commerce and E-Business Management- BUS545)

3

Ứng dụng Blockchain trong quản trị kinh doanh

(Blockchain applications in business - BFB547)

4

Quản trị và khai thác dữ liệu lớn

(Big data management and mining- MGT548)

4

Phân tích dữ liệu trong tài chính và kinh doanh (Data Analysis for Business and Finance - ABF549)

4

   4

Luận văn tốt nghiệp (Research thesis - DIS503)

14

 

Tổng số tín chỉ

60

  • Cấu trúc chương trình định hướng ứng dụng: 

 

Stt

Phần kiến thức

Số học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

1

Phần kiến thức chung

1

4

Các học phần tương tự Chương trình định hướng nghiên cứu

2

Phần kiến thức cơ sở, ngành

4

15

Các học phần tương tự Chương trình định hướng nghiên cứu

3

Phần kiến thức chuyên ngành

7

27

Các học phần tương tự Chương trình định hướng nghiên cứu

4

Trải nghiệm thực tế

1

6

 

5

Đề án tốt nhiệp

1

8

 

Tổng cộng

14

60

100%

 

3. Chương trình Thạc sĩ Luật Kinh tế: 

3.1. Thông tin chung 

- Tên chương trình đào tạo:

      +Tên Tiếng Việt: Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Luật kinh tế

      + Tên Tiếng Anh: Master of Economic Law.

- Ngành đào tạo: Luật kinh tế

- Mã ngành: 8380107

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

- Hình thức đào tạo: Tập trung (Full time) 

- Thời gian đào tạo: 24 tháng (Full time)

3.2. Mục tiêu đào tạo: 

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Luật Kinh tế Trường đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức chuyên sâutrong lĩnh vực pháp luật kinh tế cùng kỹ năng hành nghề luật hiện đại; nhằm đào tạo đội ngũ chuyên giapháp lý, nhà quản lý trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

3.3. Cấu trúc chương trình: 

  • Cấu trúc chương trình định hướng nghiên cứu: 

1

Tên học phần

Số tín chỉ

   1

Phần kiến thức chung (General Knowledge)

       4

 

Triết học (Philosophy - PHI501)

4

2

Phần kiến thức cơ sở (Foundation Knowledge)

28

 Các học phần bắt buộc (Required Courses)

12

 

Phươngpháp nghiên cứu khoa học pháp lý(Legal methods-

RME505)

4

Pháp luật về chủ thể kinh doanh (Law on business subjects-

LAW506)

4

 

Pháp luật về lao động và an sinh xã hội (Labor law and social security - LAW508)

4

 Các học phần tự chọn (Optional Courses) – Chọn 2 trong 4 học phần

8

 

 

 

 

 

Pháp luật về tài sản (Property Law - LAW555)

4

Tội phạmkinh tế (Economic crime- LAW556)

4

Pháp luật cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng(Competition law and consumer protection- LAW557)

4

 

Pháp luật về sở hữu trí tuệ (Intellectual property law - LAW558)

 

3

Phần kiến thức chuyên ngành (Specialized Knowledge)

20

 Các học phần bắt buộc (Required Courses)

12

 

Pháp luật về ngân hàng (Banking Law - LAW553)

4

Pháp luật về hợp đồng (Law on Contracts- LAW554)

4

Pháp luật về thương mại (Commercial Law  - LAW552)

4

 

Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, thương mại   (Laws on disputes in commercial business - LAW559)

 

 Các học phần tự chọn (Optional Courses)

8

 

Pháp luật về đất đai và kinh doanh bất động sản (Land law and real estate business - LAW560)

4

Pháp luật về thuế trong kinh doanh (Business Tax Law -

LAW561)

4

Pháp luật về đấu thầu và đấu giátài sản (Law on bidding and property auction - LAW562)

4

Pháp luật về chứng khoán (Law on securities - LAW563)

4

4

Luận văn tốt nghiệp (Graduation essay - DIS504)

16

 

 Tổng số tín chỉ

60

  • Cấu trúc chương trình định hướng ứng dụng: 

 

Stt

Phần kiến thức

Số học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

1

Phần kiến thức chung

1

4

Các học phần tương tự Chương trình định hướng nghiên cứu

2

Phần kiến thức cơ sở

5

20

Các học phần tương tự Chương trình định hướng nghiên cứu

3

Phần kiến thức chuyên ngành

6

24

Các học phần tương tự Chương trình định hướng nghiên cứu

4

Thực tập tốt nghiệp

1

6

 

5

Đồ án tốt nghiệp

1

6

 

Tổng cộng

14

60

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

  • Điều kiện về văn bằng : 

Thí sinh đã tốt nghiệp hoặc đủ điều kiện tốt nghiệp đại học các ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác  được dự tuyển đầu vào chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường. Trong đó, thí sinh đã tốt nghiệp hoặc đủ điều kiện tốt nghiệp đại học các ngành phù hợp với ngành dự tuyển được dự tuyển ngay; thí sinh đã tốt nghiệp hoặc đủ điều kiện tốt nghiệp các ngành gần, ngành khác phải hoàn thành bổ sung kiến thức.

       Thí sinh tham khảo chi tiết tại các phụ lục thông báo tuyển sinh để biết danh mục các chuyên ngành đúng, chuyên ngành gần, chuyên ngành khác và danh mục các môn phải học bổ sung, lịch học các môn bổ sung. 

  • Điều kiện về ngoại ngữ:

Người dự tuyển phải có năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Thí sinh theo dõi cụ thể tại Thông báo tuyển sinh để biết cụ thể các văn bằng, chứng chỉ được công nhận.

Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM có tổ chức ôn tập và thi cấp chứng chỉ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam (VSTEP) dành cho các thí sinh dự tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ. Các thí sinh xem lịch ôn tập và thi cụ thể tại các thông báo của Trường.

  • Điều kiện khác: Theo Quy định tại Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục & Đạo tạo và Quy chế của Trường 

 

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

        Nhà trường xét tuyển dựa trên thang điểm tổng hợp bao gồm các tiêu chí: Kết quả học tập bậc đại học, bài báo khoa học và kinh nghiệm công tác. 

        Căn cứ vào chỉ tiêu đã được xác định cho từng ngành/chuyên ngành đào tạo trong tổng chỉ tiêu của Trường, ngưỡng đảm bảo chất lượng do Trường công bố tại Đề án Tuyển sinh và Đào tạo trình độ thạc sĩ, điểm xét tuyển của từng thí sinh, Hội đồng tuyển sinh xác định điểm trúng tuyển và số lượng thí sinh trúng tuyển.

       Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau ở mức điểm trúng tuyển thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên theo quy định.

       Thí sinh theo dõi cụ thể tại Thông báo tuyển sinh để biết cụ thể Bảng quy đổi điểm và các quy định ưu tiên.

  • Thời gian đào tạo: 2 năm

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH

 

Thông tin tuyển sinh Thạc sĩ Đợt 2 năm 2023: 

 

Thí sinh quan tâm xem thông tin tại đây: http://tuyensinh.hub.edu.vn/thong-bao/thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-dot-2-nam-2023-461.html

 

Để nắm rõ hơn thông tin liên quan đến tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, xin vui lòng liên hệ: Khoa Sau đại học

- Địa chỉ: Số 36 đường Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 38 212 590

- Email: khoasaudaihoc@hub.edu.vn

- Website: hub.edu.vn, tuyensinh.hub.edu.vn và khoasdh.hub.edu.vn

 

Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website